Mitgliedschaften

AEPF - Arbeitsgruppe für Empirische Pädagogische Forschung
AERA - American Educational Research Association
AME - Association for Moral Education
DGfE - Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft
EARLI - European Association for Research on Learning and Instruction
GEBF - Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung
SGBF - Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung