God videnskabelig praksis

Friheden for videnskaben i forskning, undervisning og studium er garanteret i Forbundsrepublikken Tysklands forfatning. Den er dermed bundet til denne forfatnings grundværdier.

God videnskabelig praksis holder sig til princippet om at arbejde lege artis, at dokumentere resultaterne, konsekvent at sætte spørgsmålstegn ved alle resultater og at omgås bidragene fra partnere, konkurrenter og forgængere med absolut ærlighed. Den er kendetegnet ved ansvarlighed, redelighed og gennemsigtighed. Der lægges særlig vægt på sikringen og opbevaringen af primærdata, overholdelsen af etiske normer og fremme af kommende videnskabelige generationer.

I henhold til anbefalingerne fra Kommission "Selvkontrol i Videnskaben" (DFG-memorandum 2013) skal højere læreanstalter og forskningsinstitutioner udnævne uafhængige tillidspersoner, som deres medlemmer kan henvende sig til i spørgsmål om god videnskabelig praksis og i spørgsmål om formodet upassende videnskabelig adfærd.

På Europa-Universität Flensburg varetages denne funktion af Prof. Dr. Anne Reichold.